Informácie o hráčskych poplatkoch
28.12.2019

Informácie o hráčskych poplatkoch

Vážení rodičia, 

dovoľujeme si Vás informovať o nevyhnutných zmenách, ktoré aktuálne zavádzame v našom klube. S účinnosťou od 1. januára 2020 zvyšujeme mesačné hráčske poplatky na výšku 30 eur u detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, a na výšku 25 eur u detí, ktoré majú prihlásený trvalý pobyt v Novom Meste, nakoľko mestská časť športovú činnosť týchto detí dotuje. Hlavným dôvodom avizovaného zvyšovania poplatkov je predovšetkým uznesenie mestského zastupiteľstva a výrazné navýšenie sadzieb miestnych daní z nehnuteľností, ďalej nepretržitý nárast cien energiía všetkého spotrebného materiálu a tiež akútna potreba investícií do infraštruktúry areálu štadióna NŠK 1922 Bratislava. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že náš klub funguje na báze dobrovoľníctva, nevykazuje žiadne personálne náklady , okrem náhrad nákladov trénerov.

Nakoľko celková finančná situácia klubu je napätá, žiadame Vás o pravidelné mesačné úhrady hráčskych poplatkov. Keďže je platobná disciplína problematická, v prípade, že na konci kvartálu nebudú uhradené poplatky, nebude hráčovi umožnené pokračovať v tréningovom procese. Výnimku z tohto pravidla môže schváliť výlučne vedenie NŠK 1922 Bratislava, nie tréneri. V snahe predísť ďalším nepríjemnostiam spojenými s krádežami v šatniach počas tréningov, Vás chceme požiadať, aby, ak je to možné, deti nenosili pri sebe drahé a cenné veci (mobily, tablety, peniaze, a pod. ), ktorých ochranu nie je v možnostiach klubu zabezpečiť najmä preto, že v areáli sa nepretržite pohybuje veľa osôb. Za stratu týchto predmetov preto klub nebude v budúcnosti niesť zodpovednosť.

Klub uchováva kontaktné údaje rodičov (email, tel.číslo) napr. pre prípad zranenia hráčov, ročník narodenia kvôli príslušnosti do družstiev podľa vekových kategórií a tiež adresu trvalého pobytu pre stanovenie výšky hráčskeho poplatku. Fotografie hráčov a hráčok sú zverejňované v rámci propagácie klubu NŠK 1922 Bratislava.

V prípade Vášho nesúhlasu s vyššie uvedeným nás kontaktujte na adrese:kontakt@nsk1922.sk. Veríme, že naše dôvody pre tieto zmeny pochopíte a naďalej nám zachováte priazeň. Urobíme všetko preto, aby sa získané financie odzrkadlili na fungovaní klubu a pri dosahovaní nášho spoločného cieľa, ktorým je rozvoj pohybových schopností Vašich detí.

S úctou Mgr. Marian Beliansky, prezident NŠK 1922 Bratislava